Susisiekti su mumis

Ekonomika

Nauji tarptinklinio ryšio ir interneto taisyklės

Dalintis:

paskelbta

on

smartphoneDabar vartotojams bus garantuotos mažesnės tarptinklinio ryšio sąnaudos, turinio atžvilgiu neutrali interneto prieiga ir kitos apsaugos priemonės pagal ką tik Europos Komisijos pasiūlytas naujas taisykles.

Bendras teisės aktų paketo tikslas – sukurti bendrą elektroninių ryšių rinką, kurioje: i) piliečiai ir įmonės galėtų naudotis elektroninių ryšių paslaugomis, kad ir kur ES jos būtų teikiamos, be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų ir (ii) ) elektroninių ryšių paslaugas teikiančios įmonės veiktų ir jas teiktų bet kurioje ES vietoje, kur jos būtų įsisteigusios ar jų klientai.

Į paketą įeina: 1) a Pasiūlymas dėl reglamento dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos; 2) a Rekomendacija dėl išlaidų apskaičiavimo metodikos ir nediskriminavimo ir 3) a Bendravimas aiškinantis bendrosios telekomunikacijų rinkos kontekstą.

1. Siūlomas reglamentas dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos

Bendras ES leidimas

Pagal dabartinę sistemą operatoriai, norintys teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, turi turėti leidimus kiekvienoje iš jų.

Pasiūlymu būtų nustatytas bendras ES leidimas, kuris leistų operatoriams teikti elektroninių ryšių tinklus ir teikti paslaugas visoje Sąjungoje. ES leidimas bus grindžiamas viena pranešimo sistema valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė Europos elektroninių ryšių teikėjo buveinė (buveinės valstybė).

Pagal Bendrąjį ES leidimą Europos elektroninių ryšių teikėjai, prieš pradėdami veiklą, pateiktų vieną pranešimą buveinės valstybės narės nacionalinei reguliavimo institucijai. Į šį pranešimą būtų įtrauktas pareiškimas apie ketinimą pradėti teikti elektroninių ryšių paslaugas ir būtų pateikta tam tikra informacija, įskaitant teikėjo pavadinimą ir teisinę formą, taip pat valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-iose) ketinama teikti paslaugas.

Pasiūlyme numatyta, kad buveinės nario nacionalinė reguliavimo institucija bus kompetentinga institucija panaikinti ir sustabdyti bendrą ES leidimą. Vieno ES leidimo turėtojai turės teisę į vienodą reguliavimo režimą panašiose situacijose valstybėse narėse ir kitose valstybėse narėse, o nauji rinkos dalyviai ir mažesni tarpvalstybiniai operatoriai bus atleisti nuo administracinių mokesčių ir įmokų į universaliųjų paslaugų finansavimą kitose valstybėse narėse, išskyrus gimtoji šalis (priimančiosios šalys).

Reklama
Tarptinklinis ryšys

IŠVYKSTAMI SKAMBUČIAI: elektroninių ryšių teikėjams nebus leidžiama mokėti daugiau už fiksuotąjį skambutį iš vienos valstybės narės į kitą nei už tolimojo skambučio vietinį skambutį. Kalbant apie skambučius ES viduje, kaina negali viršyti 0.19 EUR už minutę (plius PVM).

Įeinantys SKAMBUČIAI: nuo 1 m. liepos 2014 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams nebus leista imti mokesčių savo tarptinklinio ryšio klientams už skambučius, gautus iš kitos valstybės narės.

Be to, pasiūlymu įvedamas savanoriškas mechanizmas mobiliojo ryšio operatoriams, kurie galės sudaryti dvišalius ar daugiašalius tarptinklinio ryšio susitarimus, leidžiančius jiems internalizuoti didmenines tarptinklinio ryšio išlaidas ir palaipsniui iki 2016 m. liepos mėn.

Vartotojų teisės

Prieš pasirašydami sutartį su vartotoju viešai prieinamame elektroninių ryšių tinkle, teikėjai turėtų pateikti informaciją daugeliu pagrindinių klausimų, įskaitant:
a) teikėjo tapatybė, adresas ir kontaktinė informacija
b) pagrindinės teikiamų paslaugų savybės
c) pradinio prisijungimo laikas
d) išsami informacija apie kainas ir tarifus (vartotojams, įskaitant mokesčius ir galbūt papildomus mokesčius), taip pat siūlomus mokėjimo būdus
e) sutarties trukmė ir pratęsimo bei nutraukimo sąlygos
f) bet kokie mokesčiai, susiję su numerių perjungimu ir perkeliamumu
g) veiksmų, kurių paslaugų teikėjas galėtų imtis reaguodamas į saugumo ar vientisumo incidentus arba grėsmes ir pažeidžiamumą, tipas

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Vartotojų ir elektroninių ryšių teikėjų sudarytose sutartyse negali būti nustatytas trumpiausias terminas, viršijantis 24 mėnesius. Vartotojai turės galimybę sudaryti ne ilgesnės kaip 12 mėnesių trukmės sutartį.

Remiantis pasiūlymo nuostatomis, vartotojai turėtų teisę nutraukti sutartį įspėję vieną mėnesį, jei nuo sutarties sudarymo praėjo ne trumpesnis kaip šešių mėnesių laikotarpis. Vartotojai neprivalės mokėti jokios kompensacijos už sutarties nutraukimą, išskyrus: a) su sutartimi pasiūlytos subsidijuojamos įrangos likutinę vertę sutarties sudarymo metu ir b) pro rata temporis kompensaciją už bet kokią kitą sumą. reklamos pranašumai, pažymėti kaip tokie sutarties sudarymo momentu.

TEIKĖJŲ PERKEITIMAS IR NUMERIŲ PERKELIMAS

Pasiūlyme pateikiamos nuostatos, kuriomis siekiama palengvinti paslaugų teikėjo pakeitimą, kai vartotojas to pageidauja.

Pagal naujas taisykles perjungimo ir perkėlimo procesui vadovautų gavėjas. Vartotojai informaciją apie keitimą gautų prieš keitimo procesą ir jo metu, taip pat iškart po jo pabaigos.

Pasiūlyme taip pat reikalaujama, kad elektroninių ryšių teikėjai kompensuotų vartotojams, jei jie delsia keisti tiekėją arba piktnaudžiauja, be kita ko, laiku nepateikdami informacijos, reikalingos perkėlimui.

Vartotojai taip pat galėtų pasilikti tą patį telefono numerį, net jei pakeistų telefono paslaugų teikėją.

Virtualios plačiajuosčio ryšio prieigos produktai

Šiandien virtualios fiksuotos prieigos produktai (virtualus atskyrimas, IP bitų srautas ir skirtųjų linijų galiojimo segmentai) visoje ES apibrėžiami įvairiais būdais.

Pasiūlymu būtų siekiama suderinti virtualią prieigą prie fiksuotojo ryšio tinklų, kad būtų galima teikti tarpvalstybines paslaugas: 1) apibrėžiant ES suderintų virtualiosios plačiajuosčio ryšio prieigos produktų bendrus bruožus, kai jie yra įpareigoti didelę įtaką rinkoje turintiems operatoriams, pavyzdžiui, jie laikomi aukštos kokybės produktais. produktai bet kurioje ES vietoje arba galintys aptarnauti vartotojus konkurencingomis sąlygomis ir (2) užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų teikėjų teisę priimtinomis sąlygomis siūlyti suderintus ryšio produktus su užtikrinta paslaugų kokybe ir užtikrinti jų prieigą, kad būtų galima teikti naujų tipų internetines paslaugas.

Atvira interneto prieiga (tinklo neutralumas)

Interneto prieigos paslaugų teikėjai negalės blokuoti, sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti konkretaus turinio, programų ar paslaugų. Remiantis pasiūlymu, vartotojai galės laisvai pasiekti ir platinti informaciją ir turinį, paleisti programas ir naudotis pasirinktomis paslaugomis naudodamiesi savo interneto prieigos paslauga, nepaisant jų interneto prenumeratos kainos ar greičio.

Teikėjai taip pat galės pasiūlyti specializuotas paslaugas (pvz., IPTV, užsakomųjų vaizdo įrašų ar virtualias operacines) galutiniams vartotojams, jei bus užtikrinta paslaugų kokybė.

Rekomendacija dėl kaštų apskaičiavimo metodikos ir nediskriminavimo

Prie pasiūlymo dėl reglamento pridedama rekomendacija, kuria siekiama: a) suderinti sąnaudas, kurias gali imti esami operatoriai, suteikdami kitiems prieigą prie esamų varinių tinklų; b) užtikrinti, kad „prieigos prašytojai“ turėtų tikrai lygiavertę prieigą prie tinklų.

Lygiavertę prieigą galima pasiekti užtikrinant, kad esami operatoriai siūlytų prieigą vidaus ir trečiųjų šalių prieigos prašytojams tomis pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir paslaugų kokybę, per tuos pačius terminus, naudodami tas pačias sistemas ir procesus. toks pat patikimumo ir našumo laipsnis.

Komunikatas dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos

Trečiasis paketo elementas – komunikatas dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos – apibūdina esamas kliūtis rinkoje, įskaitant skirtingas skambučių kainas ir taisykles valstybėse narėse, taip pat dažnių spektro įsigijimo procedūrų laiko, sąlygų ir išlaidų skirtumus. rami investicija.

Savo komunikate Komisija skelbia, kad ji parengs savo rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų peržiūrą, siekdama užtikrinti, kad operatoriams tenkanti reguliavimo našta būtų sumažinta.

Tolesni žingsniai

Pasiūlymas dėl reglamento dabar bus nusiųstas Europos Parlamentui ir Tarybai taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Komunikatas ir rekomendacija taip pat bus išsiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai. Per ateinančius mėnesius institucijos gali nuspręsti į juos oficialiai atsakyti.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai