Susisiekti su mumis

Užimtumas

Pirmasis ES teisinė priemonė romų įtraukties priėmė

Dalintis:

paskelbta

on

Joana_Vadura2Visos 28 Europos Sąjungos valstybės narės šiandien (gruodžio 9 mėn.) Įsipareigojo įgyvendinti Europos Komisijos pasiūlytą rekomendacijų rinkinį, kad paspartintų romų bendruomenių ekonominę ir socialinę integraciją. Praėjus mažiau nei šešiems mėnesiams po Komisijos pasiūlymo, Taryba vieningai priėmė Tarybos rekomendaciją (IP / 13 / 607, MEMO / 13 / 610). Tai yra pirmoji ES lygiu taikoma romų įtraukties teisinė priemonė. Priėmusios rekomendaciją, valstybės narės įsipareigoja imtis tikslingų veiksmų, kad užpildytų atotrūkį tarp romų ir likusių gyventojų.

“Today’s agreement is a strong signal that member states are willing to tackle the challenging task of Roma integration head-on. Ministers have made a unanimous commitment to improve the situation for Roma communities on the ground,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner. “The key tools for Roma integration are now in member states’ hands and it is important that words are followed with action. We will not hesitate to remind EU countries of their commitments and make sure that they deliver.”

“Adoption of the Recommendation is an important demonstration of the member states’ joint commitment to invest more, and more effectively, in human capital so as to improve the living conditions of Roma people across Europe, said Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor.”We cannot afford to let them down. Now is the time for member states to allocate substantial EU funding in the 2014-20 period, together with national money, to help Roma communities to realise their full potential, and to demonstrate the political will at all levels to ensure the money is well spent.”

Šios Tarybos rekomendacija dėl veiksmingų romų integracijos priemonių valstybėse narėse Šiandien priimtos konkrečios gairės, padėsiančios valstybėms narėms sustiprinti ir paspartinti savo pastangas. Ji rekomenduoja valstybėms narėms imtis tikslingų veiksmų, kad būtų panaikinti atotrūkiai tarp romų ir likusių gyventojų. Tai sustiprina ES nacionalinių romų integracijos strategijų sistemą, dėl kurios visos valstybės narės susitarė 2011 (IP / 11 / 789), sudarydama sąlygas veiksmingai romų integracijai į valstybes nares.

Based on Commission reports on the situation of the Roma over recent years, the Recommendation focuses on the four areas where EU leaders signed up to common goals for Roma integration under the EU Framework for national Roma integration strategies: access to education, employment, health care and housing. To put in place the targeted actions, it asks member states to allocate not only EU but also national and third sector funds to Roma inclusion – a key factor identified by the Commission in its evaluation of member states’ national strategies last year (IP / 12 / 499).

Be to, jame pateikiamos rekomendacijos valstybėms narėms dėl kompleksinės romų integracijos politikos, pavyzdžiui, užtikrinant, kad strategijos būtų įgyvendinamos vietos lygmeniu, įgyvendinant kovos su diskriminacija taisykles, laikantis socialinių investicijų principo, apsaugant romų vaikus ir moteris bei kovojant su skurdu.

Tolesni žingsniai

Reklama

Nors rekomendacija nėra teisiškai įpareigojanti, dabar tikimasi, kad valstybės narės imsis konkrečių priemonių, kad padėtų romams padėti vietoje. Birželio mėn. Komisijos pažangos ataskaita parodė, kad valstybės narės turi geriau įgyvendinti savo nacionalines romų integracijos strategijas pagal ES nacionalinių romų integracijos strategijų sistema (Žr. informaciniai lapeliai pagal šalis). 2014 pavasarį Komisija vėl praneš apie valstybių narių pažangą.

Nors oficialiai Europos Parlamentas neprivalo balsuoti šiuo klausimu, jis taip pat parėmė Tarybos rekomendaciją po Piliečių laisvių komiteto (LIBE) gruodžio mėn. 5 balsavimo. Komitetas patvirtino rezoliucijos dėl pažangos įgyvendinant nacionalines romų integracijos strategijas projektą, kuriame pabrėžiamas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo kuriant ir įgyvendinant romų politiką, taip pat svarbu skirti tinkamus finansinius išteklius romų įtraukties politikai. Tikimasi, kad rezoliucija bus patvirtinta Europos Parlamento plenarinėje sesijoje 2014 pradžioje.

Savo ruožtu Komisija kiekvieną pavasarį toliau vertins pažangą savo metinėse romų pažangos ataskaitose. Išvados taip pat bus panaudotos Europos semestras procesas for economic policy coordination. In the May 2013 exercise, based on the Commission’s proposal, the Council issued konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas (CSRs) penkioms valstybėms narėms pagal Europos semestrą romų klausimais (Bulgarija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija). Šioms šalims skirtose rekomendacijose penkios valstybės narės buvo raginamos užtikrinti savo nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimą ir integruoti romams skirtas priemones į atitinkamą horizontaliąją politiką. Europos semestro metinis ciklas užtikrina, kad romų integracija ir toliau būtų tvirtai ir nuolat įtraukiama į ES darbotvarkę.

Norint gauti apčiuopiamų ir tvarių rezultatų vietoje, nuo 2014 turėtų būti užtikrintas biudžeto paskirstymas iš nacionalinių ir ES išteklių. ES struktūriniai fondai, ypač Europos socialinis fondas, išliks svarbia finansine svertu romų įtraukties palaikymui. Būsimam finansiniam laikotarpiui Komisija pasiūlė, kad socialiai atskirtų bendruomenių, tokių kaip romai, integracija turėtų būti konkretus investavimo prioritetas. Todėl buvo pasiūlyta speciali ex-ante sąlyga, siekiant užtikrinti, kad ES parama būtų neatsiejama romų įtraukties strategijos dalis. Siekdamos užsitikrinti tinkamus finansinius išteklius, valstybės narės turi skirti ne mažiau kaip 20% savo Europos socialinio fondo lėšų socialinei įtraukčiai.

fonas

Romų integracija yra ne tik moralinė pareiga, bet ir valstybių narių interesai, ypač tų, kurios turi didelę romų mažumą. Romai sudaro didelę ir didėjančią mokyklinio amžiaus gyventojų ir būsimos darbo jėgos dalį. Veiksminga darbo jėgos aktyvinimo politika ir individualizuotos bei prieinamos paramos romams ieškančios darbo paslaugos yra labai svarbios, kad romai galėtų realizuoti savo žmogiškąjį kapitalą ir aktyviai bei lygiaverčiai dalyvauti ekonomikoje ir visuomenėje.

In its 2013 report, the European Commission called on member states to implement their national strategies to improve the economic and social integration of Roma in Europe. Member States developed these plans in response to the Commission’s EU Framework for national Roma integration strategies, adopted on 5 April 2011 (see IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216), Kuris buvo patvirtintas ES vadovų birželio 2011 (IP / 11 / 789).

ES struktūriniai fondai yra skirti valstybėms narėms finansuoti socialinės integracijos projektus, įskaitant romų integracijos gerinimą tokiose srityse kaip švietimas, užimtumas, būstas ir sveikata. Per visą 26.5 – 2007 laikotarpį socialinės įtraukties projektams buvo skirta apie 2013 milijardo eurų. Už šių lėšų valdymą, įskaitant konkrečių projektų atranką, yra atsakingos valstybės narės. Didžioji finansavimo dalis skiriama projektams, kurie apskritai yra skirti socialiai atskirtoms grupėms, ir nebūtinai skirti tik romų bendruomenėms. Siekdama užtikrinti veiksmingesnius ir tikslingesnius projektus, Komisija paprašė valstybių narių įsteigti nacionalinius kontaktinius centrus, kurie padėtų planuoti romams skirtas lėšas valstybėse narėse, įtraukiant ir vietos ir regionų valdžios institucijas.

Daugiau informacijos

Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos

Komisijos 2013 pažangos ataskaita

Europos Komisija - Roma

Tinklapis ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding

Sekite pirmininko pavaduotoją Twitter: @ VivianeRedingEU

Sekite ES teisingumo Twitter: EU_Justice

László Andor svetainėje

Sekite László Andor Twitter

Subscribe to the European Commission’s free e-mail: Naujienlaiškis užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai