Susisiekti su mumis

Žemdirbystė

Pateikti rezultatai atliktų valstybių narių nėra patikimų ES žemės ūkio išlaidų patikrinimus, sako ES auditoriai

Dalintis:

paskelbta

on

527766_8ee34dafŠiandien (kovo 17 d.) paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje atskleidžiama, kad valstybių narių atliktų ir Komisijai pateiktų žemės ūkio išlaidų patikrų rezultatai nėra patikimi. Šią informaciją Komisija naudoja likutiniams klaidų lygiams įvertinti, kuri pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. „Valstybėms narėms tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant, kad ES žemės ūkio parama paramos gavėjams būtų paskirstoma pagal ES teisės aktus“, – sakė už ataskaitą atsakinga EAR narė Rasa Budbergytė.

„Todėl jie turi pateikti Komisijai patikimą informaciją apie savo patikrų rezultatus, kad Komisija galėtų geriau įvertinti padarytų mokėjimų pažeidimų poveikį.

Europos Komisija dalijasi atsakomybe už bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimą su valstybėmis narėmis. Paramą ES ūkininkams administruoja ir išmoka nacionalinės arba regioninės mokėjimo agentūros, kurios atsiskaito Komisijai. Valstybių narių paskirtos nepriklausomos sertifikavimo įstaigos Komisijai patvirtina mokėjimo agentūrų metinių ataskaitų patikimumą ir šių agentūrų įdiegtų kontrolės sistemų kokybę.

Mokėjimo agentūros tikrina ūkininkų pagalbos paraiškas, kad patikrintų jų tinkamumą. Jie taip pat atlieka atrinktų pareiškėjų patikrinimus vietoje. Dėl šių patikrinimų nustatytų klaidų sumažėja pagalbos, kurią galima išmokėti pareiškėjui, suma. Valstybės narės kasmet praneša Komisijai apie šių patikrinimų rezultatus statistinėse ataskaitose. Jie sudaro pagrindą Komisijai apskaičiuojant likutinį klaidų lygį, kuris, kaip manoma, atspindi mokėjimų, atliktų atlikus visas patikras, pažeidimų finansinį poveikį, išreikštą mokėjimų sumos procentine dalimi.

Audito Rūmai padarė išvadą, kad valstybių narių statistinės ataskaitos nėra patikimos dėl rengimo klaidų ir dėl administracinių bei patikrinimų vietoje sistemos tik iš dalies veiksmingos nustatant neteisėtas išlaidas. Be to, sertifikavimo įstaigų darbas nesuteikia pakankamo patikinimo nei dėl patikrinimų vietoje tinkamumo, nei dėl statistinių ataskaitų patikimumo. Galiausiai, ES auditoriai nemano, kad Komisijos klaidų lygio koregavimai, nustatyti remiantis ataskaitomis, yra statistiškai pagrįsti.

This special report (SR 18/2013) – entitled Valstybių narių žemės ūkio išlaidų patikrų rezultatų patikimumas – įvertino valstybių narių statistinių ataskaitų, kuriose pateikiami jų administracinių ir patikrinimų vietoje rezultatai, patikimumą, taip pat šiomis ataskaitomis pagrįsto Komisijos likutinio klaidų lygio statistinį pagrįstumą. Šis ir ankstesni Audito Rūmų bei Komisijos auditai rodo, kad administracinių ir patikrinimų vietoje sistemos yra tik iš dalies veiksmingos, todėl labai kenkia informacijos, kurią valstybės narės pateikia Komisijai, patikimumui.

Komisija skelbia statistinių ataskaitų rengimo gaires. Tačiau auditas parodė, kad šios gairės ne visada tinkamai įgyvendinamos. Daugelis mokėjimo agentūrų neužtikrina ataskaitų tikslumo prieš jas pateikdamos Komisijai. EAR taip pat padarė išvadą, kad šiuo metu sertifikavimo įstaigų atliekamas darbas nesuteikia pakankamo patikinimo nei dėl patikrinimų vietoje tinkamumo, nei dėl statistinių ataskaitų patikimumo. Komisijos atliekama ribota valstybių narių statistikos peržiūra taip pat negali užtikrinti jų patikimumo. Dėl ataskaitoje išsamiai aprašytų trūkumų, Komisijos turima informacija nesuteikia patikimo pagrindo likutiniam klaidų lygiui įvertinti. Be to, Komisijos klaidų lygių koregavimai, gauti iš statistinių ataskaitų, nėra statistiškai pagrįsti ir dėl to nėra liekamasis klaidų lygis.

Reklama

Remdamasi savo išvadomis, EAR rekomendavo:

  • Mokėjimo agentūros griežčiau atliktų administracines ir patikras vietoje, o žemės sklypų identifikavimo sistemos duomenų bazių kokybė būtų gerinama;
  • Komisijos parengtos tinkamos kontrolės sistemų įgyvendinimo ir statistinių ataskaitų rengimo gairės būtų patikslintos ir griežčiau stebimas jų įgyvendinimas;
  • Komisijos sertifikavimo įstaigoms pateiktos gairės iš dalies pakeistos, kad būtų padidintas tikrinamų patikrų vietoje imčių dydis, reikalaujama pakartotinai atlikti patikras ir atidžiau tikrinti statistinių ataskaitų rengimą;
  • Komisija turėtų iš naujo išnagrinėti dabartinę mokėjimo agentūroms taikomą ataskaitų teikimo sistemą, siekdama užtikrinti, kad tinkamiausiu metu gautų išsamią ir aktualią informaciją, kurią galėtų panaudoti vykdydama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Be to, Komisija taip pat turėtų padidinti savo dokumentų ir valstybių narių statistinių ataskaitų patikrų vietoje veiksmingumą;
  • Komisija, remdamasi mokėjimo agentūrų darbu ir išplėstu sertifikavimo įstaigų vaidmeniu, imasi būtinų priemonių, kad gautų statistiškai pagrįstą mokėjimų pažeidimų įvertinimą, jei tų įstaigų darbas bus pakankamai patobulintas.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai